KONKURS EKOLOGICZNY - 02-02-2021

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

dla klas IV – VIII
szkół podstawowych


FORMY KONKURSU:

 Etap szkolny – turniej wiedzy ekologicznej w formie pisemnej w szkole (9.03.2021)
 Etap finałowy – nagranie filmu przedstawiającego bioróżnorodność fauny i flory okolicy,
a także jej zagrożenia i formy ochrony (przesłanie pracy do 7.05.2021)

W etapie szkolnym mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII zainteresowani konkursem.

W etapie finałowym może wziąć udział, co najwyżej 30 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niż 70% punktów możliwych do uzyskania.

Dyplom finalisty uzyskuje uczestnik etapu finałowego konkursu, który otrzymał minimum 50% punktów możliwych do zdobycia za przygotowany materiał filmowy.

Dyplom laureata uzyskują najlepsi finaliści, lecz liczba laureatów nie może przekroczyć 30% liczby uczestników etapu finałowego.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Laureaci i finaliści konkursu podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAGADNIENIA DO KONKURSU:

– obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda IV – VI,
biologia i geografia kl. V – VIII, fizyka i chemia kl. VII – VIII,
– formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie,
– ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk,
– las jako środowisko życia, gospodarka leśna, polskie lasy, zagrożenia dla lasów,
– znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska,
– gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych w Polsce (zwierzęta wymarłe),
– charakterystyka polskich parków narodowych,
– wykorzystanie przyrody przez człowieka,
– życie organizmów lądowych i wodnych,
– źródła zanieczyszczeń środowiska,
– zależności między organizmami,
– klimat i jego zmiany,
– globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze,
– sposoby oszczędzania zasobów naturalnych,
– źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej,
– procesy glebotwórcze,
– przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza,
– rolnictwo ekologiczne,
– elementy przyrody ożywionej i nieożywionej,
– naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska,
– Ziemia – dom dla wszystkich organizmów.

LITERATURA  (etap szkolny):

1. Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
2. „Żywność przyjazna dla klimatu”, Marcin Gerwin, Kraków 2016, 17-67.
(https://issuu.com/wyzywic.swiat/docs/zywnosc_przyjazna_dla_klimatu).
3. Sijka Agnieszka, „Zatrzymać wodę”, ECHA LEŚNE 3/2019;
Zubkowicz Rafał, „Klimat dla lasu – las dla klimatu”, ECHA LEŚNE 3/2019 (https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le_ne 3_2019).
4. Strony internetowe:Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl/), Parków Narodowych.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać do opiekuna konkursu – p. Doroty Żaby,
do dnia 12.02.2021,  poprzez dziennik elektroniczny (moduł WIADOMOŚCI).

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status