List do Rodziców i do uczniów klas 3 gimnazjum - 05-02-2019

  Szanowni Rodzice!
  Drodzy Uczniowie!

  Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły
  oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych
i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

Drodzy uczniowie i rodzice!

Aktualnie trwa rekrutacja uczniów klas III gimnazjum do uczestnictwa
w działaniach projektowych.
Uczniowie będą uczestniczyć w:
– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2019)
– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania u p. Rafała Klimczyka.
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć do p. Rafała Klimczyka.

Krzysztof Sobesto
Dyrektor ZSOMS


ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA