Rekrutacja

UWAGA

Kandydaci do naszej szkoły zobowiązani są do złożenia obowiązkowo zaświadczenia z klubu sportowego potwierdzającego wyczynowe uprawianie sportu lub kopię licencji zawodnika, bez względu na to, na którym priorytecie wybrano nasze liceum.

 

Wnioski rekrutacyjne składa się w terminie:

od  15 czerwca do 22 czerwca do godz. 15 do oddziału A
od  15 czerwca do 10 lipca do godz. 15 do oddziału B

 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REKRUTACJA <STRONA LOGOWANIA>

 


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

w Krakowie na rok szkolny 2020/2021


I. Kryteria przyjęć kandydatów.

1. Kandydat do liceum uprawiający pływanie musi:

a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b) posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP, powinien posiadać co najmniej II klasę sportową 17/18 latków,
d) brać udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZP,
e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

2. Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo górskie musi:

a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać co najmniej II klasę sportową w kajakarstwie,
d) brać udział w centralnym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKaj (sklasyfikowany w MP , zawodach eliminacyjnych do kadry)
e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

3. Kandydat do liceum uprawiający inną dyscyplinę musi:

a) przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać udokumentowane osiągnięcia,
b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub orzeczenie lekarskie,
c) posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem.

4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą przyjmowani.

II. Warunki przyjęć

1. Test prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się wg harmonogramu:

– 23 czerwca 2020  dla kandydatów uprawiających pływanie – TYLKO na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zgodnie z komunikatem PZP w sprawie prób sprawności fizycznej,
– 29 czerwca 2020 o godzinie 10.00 dla kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie (zbiórka w holu obiektu sportowego) oraz na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zgodnie z komunikatem PZKaj w sprawie prób sprawności fizycznej.

2. Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w teście ewentualnie książeczki zdrowia zawodnika lub aktualnego orzeczenia lekarskiego – dotyczy kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie.
3. Informacje dotyczące testu prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach:
Polskiego Związku Pływackiego http://polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej
Polskiego Związku Kajakowego http://pzkaj.pl/dane/przepisy/Zasady_rekrutacji_do_szkol_o_prof_kajakarstwo.pdf

III. Dokumentacja

1. Kandydat składa wniosek rekrutacyjny oraz podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.

2. Załącznikami do podania są:

a)  2 zdjęcia legitymacyjne,
b)  zaświadczenie o przynależności  do  klubu sportowego z rekomendacją,
c)  kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca lub orzeczenie lekarskie,
d)  potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)  kopia licencji (certyfikat) zawodnika,
f)   pisemna zgoda Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu (dotyczy pływania i kajakarstwa górskiego ),

3. Kandydat zamiejscowy (uprawiający pływanie lub kajakarstwo górskie), załącza podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

4. Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów zgodne z terminarzem ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48.


REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

wniosek o przyjęcie do internatu: *.docx, *.pdf


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1. Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
2. Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych z obowiązkową nauką języka angielskiego i języka niemieckiego:

oddział A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
oddział B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo dwa przedmioty) odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych. Do wyboru:

– biologia lub geografia,
– matematyka lub język angielski.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.

5. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku nr 1 do Zarządzenie nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2020r.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA