Rekrutacje

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.


DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REKRUTACJA   <STRONA LOGOWANIA>

 

I. Kryteria przyjęć kandydatów.

 1. Kandydat do liceum uprawiający pływanie musi:
  a)     posiadać bardzo dobry stan zdrowia , potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,
  b)    posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału,
  c)     posiadać aktualną licencje sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP,
  d) brać udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZP,
  e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
 2. Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo górskie musi:
  a)     posiadać bardzo dobry stan zdrowia , potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,
  b)    posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału,
  c)     posiadać co najmniej II klasę sportową w kajakarstwie,
  d) brać udział w centralnym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKaj (sklasyfikowany w MP, zawodach eliminacyjnych do kadry),
  e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
 3. Kandydat do liceum uprawiający inną dyscyplinę musi:
  a)     przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać udokumentowane osiągnięcia,
  b)    posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu,
  c)     posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem,
  d)    dostarczyć zaświadczenie z macierzystego klubu o wynikach testu prób sprawności fizycznej zaświadczenie.
 4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego w klasie trzeciej gimnazjum  nie będą przyjmowani.

II. Warunki przyjęć


UWAGA

Kandydaci do naszej szkoły zobowiązani są do złożenia wniosku rekrutacyjnego
w terminie od 23 kwietnia do 18 maja 2018 do godz. 15.

Kandydaci, którzy wskazali naszą placówkę na innym niż pierwszy priorytet
mają obowiązek złożenia wypełnionego wniosku w szkole pierwszego wyboru
do dnia 18 maja 2018r do godz. 15.00.


Test prób sprawności fizycznej do klasy mistrzostwa sportowego odbędzie się wg harmonogramu:

 • 22 maja 2018 o godzinie 10.00 dla kandydatów uprawiających pływanie (zbiórka na basenie),
 • 22 maja 2018 o godzinie 13.00 dla kandydatów uprawiających kajakarstwo (zbiórka w holu obiektu sportowego

Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w teście ewentualnie książeczki zdrowia zawodnika lub aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.

Informacje dotyczące testu prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach:
Polskiego Związku Pływackiego
Polskiego Związku Kajakowego

III. Dokumentacja

1. Kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.

2. Załącznikami do podania są:

a)     2 zdjęcia legitymacyjne,
b)    zaświadczenie przynależności  do  klubu sportowego z rekomendacją,
c)     kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza sportowego,
d)    potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)     licencja (certyfikat) zawodnika (kopia).

3. Kandydat uprawiający pływanie dołącza, pisemną zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu, a kandydat zamiejscowy podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

4. Kandydat uprawiający kajakarstwo górskie dołącza pisemną zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu, a kandydat zamiejscowy podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

5. Całą dokumentację kandydat składa w białej, tekturowej opisanej teczce.

6. Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.