Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Lista kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego


Lista kandydatów zakwalifikowanych LOMS

Lista kandydatów niezakwalifikowanych LOMS

 

 


Lista kandydatów do oddziału 1A Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej


UWAGA

Kandydaci do naszej szkoły zobowiązani są do złożenia obowiązkowo zaświadczenia z klubu sportowego potwierdzającego wyczynowe uprawianie sportu lub kopię licencji zawodnika, bez względu na to, na którym priorytecie wybrano nasze liceum.

 

Wnioski rekrutacyjne składa się w terminie:

od  15 czerwca do 22 czerwca do godz. 15 do oddziału A
od  15 czerwca do 10 lipca do godz. 15 do oddziału B

 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REKRUTACJA <STRONA LOGOWANIA>

 


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

w Krakowie na rok szkolny 2020/2021


I. Kryteria przyjęć kandydatów.

1. Kandydat do liceum uprawiający pływanie musi:

a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b) posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP, powinien posiadać co najmniej II klasę sportową 17/18 latków,
d) brać udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZP,
e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

2. Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo górskie musi:

a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać co najmniej II klasę sportową w kajakarstwie,
d) brać udział w centralnym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKaj (sklasyfikowany w MP , zawodach eliminacyjnych do kadry)
e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

3. Kandydat do liceum uprawiający inną dyscyplinę musi:

a) przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać udokumentowane osiągnięcia,
b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub orzeczenie lekarskie,
c) posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem.

4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą przyjmowani.

II. Warunki przyjęć

1. Test prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się wg harmonogramu:

– 23 czerwca 2020  dla kandydatów uprawiających pływanie – TYLKO na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zgodnie z komunikatem PZP w sprawie prób sprawności fizycznej,
– 29 czerwca 2020 o godzinie 10.00 dla kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie (zbiórka w holu obiektu sportowego) oraz na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zgodnie z komunikatem PZKaj w sprawie prób sprawności fizycznej.

2. Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w teście ewentualnie książeczki zdrowia zawodnika lub aktualnego orzeczenia lekarskiego – dotyczy kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie.
3. Informacje dotyczące testu prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach:
Polskiego Związku Pływackiego http://polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej
Polskiego Związku Kajakowego http://pzkaj.pl/dane/przepisy/Zasady_rekrutacji_do_szkol_o_prof_kajakarstwo.pdf

III. Dokumentacja

1. Kandydat składa wniosek rekrutacyjny oraz podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.

2. Załącznikami do podania są:

a)  2 zdjęcia legitymacyjne,
b)  zaświadczenie o przynależności  do  klubu sportowego z rekomendacją,
c)  kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca lub orzeczenie lekarskie,
d)  potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)  kopia licencji (certyfikat) zawodnika,
f)   pisemna zgoda Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu (dotyczy pływania i kajakarstwa górskiego ),

3. Kandydat zamiejscowy (uprawiający pływanie lub kajakarstwo górskie), załącza podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

4. Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów zgodne z terminarzem ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48.


REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

wniosek o przyjęcie do internatu: *.docx, *.pdf


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1. Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
2. Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych z obowiązkową nauką języka angielskiego i języka niemieckiego:

oddział A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
oddział B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo dwa przedmioty) odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych. Do wyboru:

– biologia lub geografia,
– matematyka lub język angielski.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.

5. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku nr 1 do Zarządzenie nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2020r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status