Rekrutacje

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego

Mistrzostwa Sportowego

w Krakowie.


Uwaga!

Kandydaci do naszej szkoły zobowiązani są do złożenia wniosku rekrutacyjnego w terminie od 25 kwietnia do 16 maja 2019 do godz. 15.00

Kandydaci, którzy wskazali naszą placówkę na innym niż pierwszy priorytet mają obowiązek złożenia wypełnionego wniosku w szkole pierwszego wyboru do dnia 16 maja 2019r do godz. 15.00,


DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZARÓWNO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH JAK I DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REKRUTACJA   <STRONA LOGOWANIA>


REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 1. Kryteria przyjęć kandydatów.
  1. Kandydat do liceum uprawiający pływanie musi:
   a) posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,
   b) posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału,
   c) posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP, powinien posiadać co najmniej II klasę sportową 17/18 latków,
   d) brać udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZP,
   e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej
  2. Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo górskie musi:
   a) posiadać bardzo dobry stan zdrowia , potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,
   b posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału,
   c) posiadać co najmniej II klasę sportową w kajakarstwie,
   d) brać udział w centralnym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKaj (sklasyfikowany w MP , zawodach eliminacyjnych do kadry)
   e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej
  3. Kandydat do liceum uprawiający inną dyscyplinę musi:
   a) przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać udokumentowane osiągnięcia,
   b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu,
   c)  posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem,
  4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego w klasie trzeciej gimnazjum  nie będą przyjmowani.
 1. Warunki przyjęć
  1. Test prób sprawności fizycznej do klasy mistrzostwa sportowego odbędzie się wg harmonogramu:

– 20 maja 2019 o godzinie 10.00 dla kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie (zbiórka w holu obiektu sportowego,

– 21 maja 2019 o godzinie 10.00 dla kandydatów uprawiających pływanie (zbiórka na basenie),

  1. Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w teście ewentualnie książeczki zdrowia zawodnika lub aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.
  2. Informacje dotyczące testu prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach:
   Polskiego Związku Pływackiego http://polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej
   Polskiego Związku Kajakowego http://pzkaj.pl/dane/przepisy/Zasady_rekrutacji_do_szkol_o_prof_kajakarstwo.pdf

III. Dokumentacja

 1. Kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.
 2. Załącznikami do podania są:

a)     2 zdjęcia legitymacyjne,
b)    zaświadczenie przynależności  do  klubu sportowego z rekomendacją,
c)     kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza sportowego
d)    potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)     licencja (certyfikat) zawodnika (kopia)

3. Kandydat uprawiający pływanie dołącza, pisemną zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu, a kandydat zamiejscowy podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

4. Kandydat uprawiający kajakarstwo górskie dołącza pisemną zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu, a kandydat zamiejscowy podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

5. Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48


I) Informacja dla kandydatów do klas pierwszych 4 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/20 – absolwentów szkoły podstawowej.

Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych:
1A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
1B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje
Zarządzenie nr 11/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2019r.

II) Informacja dla kandydatów do klas pierwszych dotychczasowego 3 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/20 – absolwentów gimnazjum.

Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych:
1C dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
1D dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia gimnazjum oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i geografii.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje
Zarządzenie nr 10/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2019r.

SMS SPOT KAJAKARSTWO

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.