Pomoc-psychologiczno-pedagogiczna

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
MGR PSYCHOLOGII – MAŁGORZATA KONSTANTY

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 12 411 29 48 wew.29

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

13.00-18.00
(od 14.00
konsultacje dla Rodziców)

 7.30-13.00

7.30-13.00

7.30-13.00
(możliwość pracy terenowej)

7.30-11.00

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
GIMNAZJUM NR 8 i LO ZSOMS
MGR PEDAGOGIKI – ANNA WAJMAN

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 12 411 29 48 wew.29

   poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-14.00

10.00-15.30

13.00-18.00
(konsultacje dla Rodziców)

 8.30-12.30

 9.00-14.00


Zakres działań pedagoga szkolnego:

•koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
•szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom,
•udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w instytucjach pozaszkolnych oraz pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi,
•prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
•podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
•organizuje oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi,
•realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
•udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,
•prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,
•realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami, stowarzyszeniami),
•pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową – procedura Niebieskiej Karty.

Praca Szkoły wspomagana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, mieszczącą się przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

Opiekunowie Szkoły z ramienia Poradni:

Szkoła Podstawowa Nr 75 – psycholog mgr Jan Zając, pedagog dr Jacek Sikorski,
Gimnazjum Nr 8 MS – psycholog mgr Jan Zając, pedagog dr Jacek Sikorski,
Liceum Ogólnokształcące MS – psycholog mgr Maria Turcza.

PLANOWANE PROJEKTY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

1. „ Od Ekologii do Empatii  – Pamiętajmy o ogrodach” /klasy VIIA i VIIB
2. „Ład – skład – porządek  i harmonia wokół nas klasy”/ I –  VII
3. „Z miłości do –  Dzień czarnego Kota”/ klasy  IA i IB
4. „Zmień swój język a staniesz się innym człowiekiem” – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA / Klasa IVA
5. „Czujesz tak jak myślisz” – praktyczne wykorzystanie w pracy  warsztatowej  z dziećmi elementów  terapii poznawczo-behawioralnej/Klasa IIID
6. „Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych  /RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
7. „JAK TY MOŻESZ POMÓC, CO MOŻESZ OD SIEBIE I Z SIEBIE  DAĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”-Propagowanie  IDEI WOLONTARIATU/Pobudzanie EMPATII.

PLANOWANE ZAJĘCIA WARSZTATOWE W GIMNAZJUM I LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH – GIMNAZJUM, LICEUM – WEDLE POTRZEB, WE WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ, KOMISARIAT POLICJI II,  WYDZIAŁ DS. NIELETNICH.
  2. CYBERPRZEMOC – GIMNAZJUM, LICEUM – WEDLE POTRZEB, WE WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ.
  3. ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – DLA KLAS I LICEUM, WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR1.
  4. ZAJĘCIA Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, WE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE, GIMNAZJUM, LICEUM – WEDLE POTRZEB.
  5. „TRANSPLANTACJA, JESTEM NA TAK – PODZIEL SIĘ SWOJĄ DECYZJĄ”
    –WARSZTATY DLA KLAS I LO, PEDAGOG SZKOLNY.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.