Pomoc – psychologiczno – pedagogiczna

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 –  KLASY I – VI
MGR MAŁGORZATA KONSTANTY

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

15.00-17.30

/Konsultacje
dla Rodziców/

 7.30-13.00 7.30-13.00

7.30-11.00

10.30-15.30

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 – KLASY VII I VIII ORAZ LOMS
MGR ANNA WAJMAN

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.30-13.00

10.00-15.00

13.00-17.30

/Konsultacje
dla Rodziców/

 

10.00-14.00

 

9.00-12.00


Zakres działań pedagoga szkolnego:

•koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
•szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom,
•udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w instytucjach pozaszkolnych oraz pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi,
•prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
•podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
•organizuje oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi,
•realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
•udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,
•prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,
•realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami, stowarzyszeniami),
•pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową – procedura Niebieskiej Karty.

Praca Szkoły wspomagana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, mieszczącą się przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.