Pomoc-psychologiczno-pedagogiczna

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
MGR PSYCHOLOGII – MAŁGORZATA KONSTANTY

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

13.00-18.00
(od 15.00
konsultacje dla Rodziców)

 7.30-12.00

13.00-17.00

7.30-13.00
(możliwość pracy terenowej)

7.30-10.30

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
GIMNAZJUM NR 8 i LO ZSOMS
MGR PEDAGOGIKI – ANNA WAJMAN

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

   poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.30-12.00

11.00-15.30

8.30-12.30

 13.00-17.30

15.00-17.30

(konsultacje
dla Rodziców)

 10.00-14.30

(możliwość pracy terenowej)


Zakres działań pedagoga szkolnego:

•koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
•szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom,
•udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w instytucjach pozaszkolnych oraz pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi,
•prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
•podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
•organizuje oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi,
•realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
•udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,
•prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,
•realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami, stowarzyszeniami),
•pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową – procedura Niebieskiej Karty.

Praca Szkoły wspomagana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, mieszczącą się przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

Opiekunowie Szkoły z ramienia Poradni:

Szkoła Podstawowa Nr 75 – psycholog mgr Jan Zając, pedagog dr Jacek Sikorski,
Gimnazjum Nr 8 MS – psycholog mgr Jan Zając, pedagog dr Jacek Sikorski,
Liceum Ogólnokształcące MS – psycholog mgr Maria Turcza.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.