Pomoc – psychologiczno – pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 –  KLASY I -V

mgr Regina Panaś

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

14.00 – 17.00
/Konsultacje
dla Rodziców/
10.00 – 13.30 13.30 – 15.30 10.00-13.00 7.30 – 12.30

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 – KLASY VI – VIII ORAZ LOMS

mgr Anna Wajman

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.30 – 14.00

10.00 – 17.00
/Konsultacje
dla Rodziców/

9.00 – 13.00

9.00 – 15.00 9.00 – 13.00

 

Zakres działań pedagoga szkolnego:
•koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
•szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom,
•udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w instytucjach pozaszkolnych oraz pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi,
•prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
•podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
•organizuje oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi,
•realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
•udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,
•prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,
•realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami, stowarzyszeniami),
•pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową – procedura Niebieskiej Karty.

Praca Szkoły wspomagana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, mieszczącą się przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA