PROJEKT EDUKACYJNY „DOBRE RADY NA ODPADY” - 26-06-2018

PROJEKT EDUKACYJNY „DOBRE RADY NA ODPADY” W SZKOLE P0DSTAWOWEJ NR 75
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę w życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat, odgrywa edukacja.

Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, Fundacja Europejskie Centrum Edukacji wraz z kołem naukowym Politechniki Krakowskiej podejmuje działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych. Prowadzone działania są skierowane do młodego pokolenia, które jest istotnym ogniwem w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach. Z pewnością lepsze rezultaty przynosi kształtowanie dobrych nawyków związanych m.in. z gospodarowaniem odpadami i uczenie szacunku dla środowiska u dzieci i młodzieży, niż prośby zmiany złej postawy dorosłego. Dlatego działania edukacyjne skierowano w stronę najmłodszej grupy odbiorców, czyli dzieci szkół podstawowych. Dobranie odpowiedniej formy i metody przekazu informacji ekologicznej jest niezbędne, aby prowadzone działania wśród tak młodej grupy słuchaczy przyniosły oczekiwane efekty takie, jak:

– zdobycie wiedzy o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na selektywne zbieranie odpadów;

– zdobycie wiedzy o korzyściach dla środowiska i nas samych, które przynoszą działania zapobiegające powstawaniu odpadów oraz odzyskiem surowców już w wytworzonych odpadach;

 -wykształcenie świadomości o odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Najlepiej przyswajamy i utrwalamy wiedzę poprzez aktywne włączenie się do realizowanych działań, czyli w przypadku młodego odbiorcy poprzez zabawę. Daje to możliwość świadomego zaangażowania się w realizację tematu, a przez to efektywniejsze nabywanie wiedzy. Konsumpcyjny tryb życia, jego szybkie tempo a przede wszystkim bardzo duża ilość produktów i przedmiotów jaka związana jest z codziennym życiem generuje zwiększającą się systematycznie liczbę odpadów. Część z nich w ramach rozsądnej gospodarki odpadami można odzyskać, przetworzyć i wykorzystać ponownie. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, świadomej i właściwej  gospodarki i wykorzystywania odpadów  do tworzenia z nich  produktów użyteczności codziennej o designerskim, nowoczesnym i niepowtarzalnym kształcie a także wizerunku. Ogromna ilość produkowanych przez współczesne społeczeństwo odpadów wymusza niejako na ludziach w tym w szczególności na pedagogach wskazanie możliwych działań na powtórne ich wykorzystanie, często w obszarach całkiem nowych. Środowiskami, które powinny inicjować, organizować i wspierać a przede wszystkim promować takie działania stały się lokalne społeczności jakimi między innymi są szkoły, przedszkola, domy kultury itp. Wypracowanie w młodym człowieku, jakim jest dziecko właściwych odruchów i zwyczajów właściwej gospodarki odpadami daje nadzieję na lepszą przyszłość. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom potrzebę odpowiedzialności za nasze środowisko, mądrego wykorzystywania otaczających nas przedmiotów oraz proekologicznego stanowiska wobec przyrody i świata w mikro lokalnym środowisku jakim jest otaczający dziecko świat szkoły i domu. Zanieczyszczenie środowiska jest powracającym tematem zarówno w mediach, w prasie, na konferencjach naukowych, jak i w domach prywatnych. Dużo mówi się na ten temat, lecz ciągle zbyt mało się robi, żeby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska. Tak dzieje się nie tylko u nas w Polsce, ale także w całej Europie. Raport Europejskiej Agencji Środowiska na temat Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stuleci jasno określa sytuację dotyczącą m.in. odpadów: Kraje Unii Europejskiej wytwarzają i transportują coraz większe ilości odpadów stałych. Cele określone w „Strategii odpadowej UE” nie zostały osiągnięte. Działania zaradcze dotyczące odpadów nie ustabilizowały procesów ich wytwarzania, a składowanie ich na wysypiskach, pomimo znacznego postępu w procesach ich odzyskiwania i wtórnego przetwarzania jest wciąż najbardziej popularną metodą zagospodarowywania odpadów. Wtórne wykorzystanie szkła i papieru wciąż wzrasta, lecz niewystarczająco szybko, aby zredukować ogólne ilości wytwarzanych odpadów tego typu. Łatwo można, więc zauważyć, że rośnie góra śmieci, która zagraża środowisku. Aby zmienić tą sytuację należy przekonać społeczeństwo do segregowania i powtórnego przetwarzania odpadów. I nie mogą to być jedynie sporadyczne przypadki, lecz systematyczne, zorganizowane i masowe działanie wszystkich ludzi. Naukę o możliwościach zagospodarowywania odpadów należy zacząć jak najwcześniej, już w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Zdobyte w tym wieku wiadomości i umiejętności kształtują postawy młodych ludzi na całe ich życie.

Mając na uwadze potrzebę edukacji ekologicznej dotyczącej odpadów opracowano program warsztatów dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu serii 8 warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej, na których dzieci i młodzież w sposób interaktywny, innowacyjny i artystyczny poznają w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne wydawałoby się wszystkim odpady. Każdy z warsztatów będzie miał swój indywidualny tytuł poruszający jeden z rodzajów odpadów m.in. plastik, papier, szkło, tektura itp. Podczas warsztatów połączone zostaną działania edukacyjne na temat ekologii, recyklingu, gospodarowania odpadami z zadaniami praktycznymi i częścią animacyjną, podczas której uczestnicy warsztatów będą się uczyć poprzez gry i zabawy. Warsztaty zakończą się konkursem i wystawą ekozabawek zaprojektowanych przez dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli.

 Warsztaty poprowadzą studenci z koła naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJE EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.