Rekrutacja uzupełniająca

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

ulica

JUDOKAJAKARSTWOPŁYWANIE1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
3. Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych”.

Informacje administratora o przetwarzaniu danych osobowych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych: http://zsoms.eu/rodo/

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status