Rekrutacja uzupełniająca

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO(KAJAKARSTWO, PŁYWANIE) SP KLAS II-VIII I LO II-III (JUDO tylko do 6 SP).

 

ulica

JUDOKAJAKARSTWOPŁYWANIE1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
3. Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych”.

Informacje administratora o przetwarzaniu danych osobowych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych: http://zsoms.eu/rodo/

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA