Klasa ogólna

REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020
W razie pytań i wątpliwości odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły tel. (12) 411 29 48

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 75


DZIEŃ OTWARTY  W NASZEJ SZKOLE

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci przyszłych klas pierwszych na Dzień Otwarty,
który odbędzie się
w poniedziałek 11 marca 2019r.
Jesteśmy do dyspozycji naszych gości od godz. 1530 do 1830.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


Informacje podstawowe

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  <STRONA LOGOWANIA>

Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia można składać od 01 marca 2019r. do 29 marca 2019r.

Uwaga!

Test sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w dniu:

23 maja 2019r. godz.17.00   (hala sportowa)

Zapisy w sekretariacie pod nr tel: (12) 411 29 48

Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe na jasnej podeszwie, koszulka, spodenki) oraz orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w teście sprawności fizycznej.

Miejsce testu :

Obiekty sportowe ZSOMS ul. Grochowska 20 Kraków

Na stronie Portal Edukacyjny zamieszczony jest wykaz samorządowych szkół podstawowych. Przeglądając strony internetowe szkół, rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zapoznać się z ofertą szkół i dokonać wyboru szkoły podstawowej. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Nowatorskie rozwiązania.

Charakterystyczną cechą naszych czasów jest zmniejszanie się zapotrzebowanie na wysiłek fizyczny, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje trwała tendencja do eliminacji podstawowej, prostej aktywności fizycznej i zastępowania jej wysiłkiem intelektualnym. Powoduje to zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem braku równowagi pomiędzy tymi dwiema, ważnymi sferami rozwoju są wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie, co stanowi istotny problem społeczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kontynuując sportowe tradycje naszej placówki, ogłaszamy nabór do klas pierwszych:

Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020:

A – Klasa ogólnodostępna
B – Klasa sportowa
C – Klasa sportowa

KLASY SPORTOWE

Klasy realizować będą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wzbogaconą o ofertę zajęć sportowych, przygotowującą w przyszłości do wyczynowego uprawiania sportu. W ramach 10 godzin wychowania fizycznego uczniowie zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia opracowanego przez Polski Związek Pływacki i realizowanego na bazie naszej szkoły objęci zostaną programem powszechnej nauki pływania oraz ogólnego usprawnienia organizmu jako wstępnego etapu przygotowania do uprawiania pływania i innych sportów.
W szczególności program zajęć obejmował będzie:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • nauczanie i opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych i judo,
 • naukę i doskonalenie pływania,
 • na dalszym etapie, trening pływacki

Zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia sportowego, uczniowie klas sportowych po zakończeniu każdego etapu szkolenia poddawani będą próbom sprawności fizycznej i podlegać selekcji. Warunkiem przejścia na wyższy etap szkolenia będzie osiągnięcie celów etapowych, uzyskanie zarówno pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej jak również opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia.

Dla uczniów, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku z prób sprawności fizycznej po pierwszym etapie selekcji (klasa III SP) i nie uzyskają pozytywnej opinii lekarza lub trenera prowadzącego zajęcia, warunkującej przejście na wyższy etap szkolenia, przewidujemy możliwość kontynuowania treningów w innych dyscyplinach, których szkolenie planowane jest w naszej szkole od klasy IV SP [np. kajakarstwo górskie (slalomowe)] w ramach zajęć wychowania fizycznego lub w miarę wolnych miejsc w klasach ogólnodostępnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Do SP nr 75 przyjmuje się uczniów:

– z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
– na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności (dotyczy klasy ogólnodostępnej), natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkolną komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły i w miarę wolnych miejsc.

Ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zobowiązani są do złożenia
w sekretariacie szkoły:

1) Wniosku o przyjęcie do szkoły, pobranego z portalu edukacyjnego: www.krakow.elemento.pl
2) Zaświadczenia o realizacji obowiązku przedszkolnego (wydanego przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej)
3) Podania o przyjęcie do szkoły podpisane przez obojga Rodziców (w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
4) Informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (dokument wydany przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej – kwiecień/czerwiec)
5) Bilansu sześciolatka (oryginał)
6) Kserokopii aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
7) Zgody Rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
8) Orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach do klasy z rozszerzonym pływaniem (dotyczy klas sportowych).

Prosimy zabrać ze sobą: – dowód osobisty

Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
do oddziałów klas I zostaną ogłoszone 8 maja 2019 roku.

Od 9 maja do 17 maja 2019 roku należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wybranej szkoły, natomiast 20 maja 2019r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Kryteria oraz wartość punktów poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt;
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa,
w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt.
7) pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, w przypadku klas sportowych.

Kryterium, o którym mowa w pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

Kryteria, o których mowa w pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa są odpowiednio:

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica – dla kryterium,
o którym mowa w pkt 3.
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata –
dla kryterium, o którym mowa w pkt 6.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 75 w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2019 r. 21 – 28 maja 2019 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 22 marca 2019 r. 21 – 24 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 22 marca 2019 r. 24 maja 2019 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 maja 2019 r. 12 czerwca 2019 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 9 – 17 maja 2019 r. 13 – 18 czerwca 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 maja 2019 r. 19 czerwca 2019 r.

Poradnie Medycyny Sportu:

 • Poradnia Medycyny Sportowej – 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22, tel. 12 623 01 48, artromed.pl
 • Poradnia Medycyny Sportowej – ZLR „Podgórze” 31-315 Kraków ul. Szwedzka 27, tel. 12 631 19 90.
 • NZOZ „HIPOKRATES-MED.” Sp.z.o.o. – 31-308 Kraków , ul. Nałkowskiego 1, tel.12 626 09 99.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – dr. Wojciech Gawroński,  Medicina Sportiva Practica – 31-553 Kraków ul. Cystersów 12/5 tel. 509 230 480.
 • NZOZ „ Śródmieście” Sp. z.o.o. Poradnia Medycyny Sportowej – 31-146 Kraków, ul. Długa 38, tel. 12 634 34 64.
 • NZOZ EUROMED – Poradnia Sportowo Lekarska 32-200 Wieliczka ul. Szpunara 19, 12 278 40 00, euromed24.pl
 • JCM – Jurajskie Centrum Medyczne, ul. Wierzyńskiego 9, 30-198 Kraków, tel. 12 622 88 80.
 • NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED”  – s.c. Bonarka 18, 30 – 415 Kraków.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.