NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75

REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2021/2022.
W razie pytań i wątpliwości odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły tel. (12) 411 29 48


Nowatorskie rozwiązania

Charakterystyczną cechą naszych czasów jest zmniejszanie się zapotrzebowania na wysiłek fizyczny, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje trwała tendencja do eliminacji podstawowej, prostej aktywności fizycznej i zastępowania jej wysiłkiem intelektualnym. Powoduje to zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem braku równowagi pomiędzy tymi dwiema ważnymi sferami rozwoju są wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie. Stanowi to istotny problem społeczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kontynuując sportowe tradycje naszej placówki, ogłaszamy nabór do klas pierwszych.

REKRUTACJA – informacje podstawowe

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  <STRONA LOGOWANIA>

Zgłoszenia / Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można składać w terminie od dnia 01 marca 2021r. do 31 marca 2021r.

UWAGA KANDYDACI DO KLASY I SPORTOWEJ!

Test sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej sportowej odbędzie się 09 marca 2021r. od godziny 16.30 w hali sportowej.

Zapisy kandydatów na test sprawności fizycznej w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie, pod nr tel: (12) 411 29 48

Przypominamy o obowiązku posiadania przez kandydatów stroju sportowego (obuwie sportowe na jasnej podeszwie, koszulka, spodenki) oraz orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

Kandydaci nie posiadający orzeczenia lekarskiego nie będą dopuszczeni do udziału w teście sprawności fizycznej.

Miejsce testu: obiekty sportowe ZSOMS w Krakowie, ul. Grochowska 20

Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022:

A – klasa ogólnodostępna
B – klasa sportowa

KLASY SPORTOWE

W klasie sportowej realizowana będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wzbogacona o ofertę zajęć sportowych, przygotowujących do wyczynowego uprawiania sportu. W ramach 10 godzin wychowania fizycznego uczniowie, zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia opracowanego przez Polski Związek Pływacki i realizowanego w naszej szkole, objęci zostaną programem powszechnej nauki pływania oraz ogólnego usprawnienia organizmu jako wstępnego etapu przygotowania do uprawiania pływania i innych sportów.
Program zajęć będzie obejmował w szczególności:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • nauczanie i opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych,
 • naukę i doskonalenie pływania,
 • na dalszym etapie: trening pływacki

Zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia sportowego uczniowie klas sportowych, po zakończeniu każdego etapu szkolenia, przystępują do prób sprawności fizycznej. Warunkiem przejścia na kolejny, wyższy etap szkolenia sportowego jest osiągnięcie celów etapowych, tj. uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej oraz pozytywnej opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia.

Dla uczniów, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej po pierwszym etapie przygotowania sportowego (tj. w klasie III SP) i nie uzyskają pozytywnej opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia, będących warunkiem przejścia na kolejny etap szkolenia sportowego, przewidujemy możliwość kontynuowania nauki w równoległej klasie ogólnej, w miarę wolnych miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji

DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ przyjmowani są kandydaci:

DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 910 ze zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

Ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zobowiązani są do złożenia
w sekretariacie szkoły:

 • zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek należy wypełnić i wydrukować z systemu informatycznego wspomagającego rekrutację, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: krakow.elemento.pl)
 • zaświadczenia o realizacji obowiązku przedszkolnego, wydanego przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej,
 • informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (dokument wydawany przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej – kwiecień/czerwiec),
 • bilansu sześciolatka  (oryginał),
 • kserokopii aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 • pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
 • orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Dokumenty szkolne do pobrania:

karta zapisu;

oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania;  /dotyczy kandydatów do klasy I ogólnej zamieszkałych w obwodzie szkoły/;

potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły;

zgoda na uczęszczanie do oddziału sportowego;

 

Ustalone przez organ prowadzący szkołę kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:

 1. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt,
 2. szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt,
 3. droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt,
 4. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt,
 5. szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa,w której mieszka kandydat – 2 pkt,
 6. droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt,
 7. pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, w przypadku klas sportowych.

Kryterium, o którym mowa w pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

Kryteria, o których mowa w pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa są odpowiednio:

 1. dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica – dla kryterium,o którym mowa w pkt 3,
 2. zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata –dla kryterium, o którym mowa w pkt 6.

Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Lp.  Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marca 2021 r. 18 – 25 maja 2021 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 19 marca 2021 r. 18 – 21 maja 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 19 marca 2021 r. 21 maja 2021 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2021 r. 11 czerwca 2021 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 4 – 14 maja 2021 r. 14 – 18 czerwca 2021 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja 2021 r. 21 czerwca 2021 r.

 


 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status