Stołówka

AJENT:

CATERING FANTAZJA Adrian Klaś
Grochowska 20, 31-521 Kraków

Numer rachunku: 68114020040000370276968910

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w ZSOMS im. Mikołaja Kopernika w Krakowie


POSIŁKI PRZYGOTOWYWANE SĄ NA MIEJSCU

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w ZSOMS im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 przyjmowane są tylko w stołówce szkolnej.

Ucznia należy zapisać osobiście. Wpłata za posiłki bez dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia ucznia na obiady nie jest formą zapisu dziecka na obiady.

Wpłatę za obiady za miesiąc wrzesień 2019 należy dokonać wyjątkowo z góry w stołówce szkolnej w trakcie trwania zapisów na rok szkolny 2019/2020.

Płatności za kolejne miesiące należy dokonywać nie później niż do 5-go dnia miesiąca, w którym będą spożywane posiłki.

 Funkcjonowanie stołówki

 Z posiłków na stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 1. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 11.30 do 15.00.
 2. Do jadalni w porze obiadowej mogą wchodzić tylko uczniowie , którzy korzystają z posiłków.
 3. Podczas spożywania posiłku uczniowie powinni zachowywać się cicho i kulturalnie. Krzyki i bieganie po jadalni jest

zabronione.

 1. Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków i odnoszenie po sobie brudnych naczyń; należy zachować porządek.
 2. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać poleceń nauczycieli i obsługi stołówki.
 3. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.
 4. Posiłki w stołówce szkolnej, przygotowywane są na miejscu przez Ajenta – firmę CATERING FANTAZJA Adrian

Klaś; ul. Grochowska 20, 31-524 Kraków.

Cena obiadów

 1. Posiłek obiadowy składa się z zupy, drugiego dania i kompotu.
 2. Cena obiadu w abonamencie MIESIĘCZNYM:
 • połówka obiadu (klasa 1-3): 8,50 zł
 • cały obiad: 10 zł
 • obiad z deserem: +3 zł do każdego obiadu.

KLASA OD 4 WZWYŻ NIE MA MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POŁÓWKI OBIADU !

 1. Cena obiadu POZA ABONAMENTEM jest droższa o 1 zł.
 2. Możliwość wykupienia OBIADU JEDNORAZOWEGO NA STOŁÓWCE do godziny 10:00 danego dnia.
 3. Opłaty za obiady należy wnosić najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca w stołówce szkolnej lub na konto.

Zamawianie obiadów

 1. Podstawą do skorzystania z posiłków jest:

– wypełnienie i dostarczenie personelowi stołówki karty zgłoszenia ucznia na obiady

– dokonanie z góry wpłaty za cały miesiąc obiadowy

– posiadanie przez ucznia bloczka wydanego przez pracownika stołówki

 1. Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2019/2020.
 2. Płatności należy dokonać z góry, za deklarowaną ilość posiłków; nie później niż do 5-tego dnia miesiąca, którego dotyczy

       wpłata (np. za obiady październikowe płacimy najpóźniej do 5-go października itd.)

 1. W przypadku nieuregulowania płatności za obiady szkolne do 5-tego dnia miesiąca obiad nie zostanie wydany, posiłki mogą

      być  wydane uczniowi od dnia następnego po dopełnieniu wszystkich formalności.

      W przypadku nie opłacenia obiadów do 5-tego dnia miesiąca, wszelkie nie zgłoszone nieobecności w dniach następujących po  

      tym dniu nie będą podlegać odliczeniu, ponieważ karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2019/2020  

      lub do momentu całkowitej rezygnacji z obiadów.

 1. Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia decyzji z MOPS.
 2. Płatności można dokonać osobiście u pracownika stołówki w godzinach 7.00 – 10.00

(PO GODZINIE 10:00 NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁACENIA ZA OBIADY).

 1. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie firmy najpóźniej do

      5-tego dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata. W przypadku zrealizowania przelewu 5-tego dnia miesiąca prosimy o 

      przyniesienie dowodu wpłaty ze względu na możliwość niezaksięgowania się wpłaty.

 W opisie przelewu prosimy wpisać:

– imię i nazwisko dziecka

– klasę

– okres, którego dotyczy wpłata (ewentualne odliczenia – proszę podać dokładne daty, za które Państwo pomniejszają płatność)

Odwołania posiłków i rozliczenia

 Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.

 1. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia:
 • SMS-em na numer tel. 513-820-519

(podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności).

      ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA PO GODZ. 9:00 NIE BĘDZIE PODLEGAĆ ODLICZENIU.

 1. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
 2. NIEOBECNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ W PRZYPADKU:

       – choroby

       – zielonej szkoły

       – wycieczek, obozów i wszelkich innych wyjść klasowych.

 1. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic ( obiadów nie odwołuje wychowawca !). Prosimy o odwoływania obiadów z

      JEDNEGO NUMERU TELEFONU.

 1. Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu- tylko obiady, które zostały

prawidłowo odwołane (np. zgłoszone nieobecności wrześniowe odpisujemy przy płatności za październik itd.).

 1. W przypadku płatności na konto kwotę odliczeń prosimy ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem stołówki szkolnej

       w celu uniknięcia nieporozumień.

 1. Nie odwołany posiłek będzie można odebrać w stołówce szkolnej maksymalnie do godz. 14:30 (przynosząc własne opakowania lub u

nas dostępne są opakowania jednorazowe za dodatkową odpłatnością).

Wypisanie – rezygnacja ucznia z posiłków

 1. Uczeń zapisany  na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić

pracownikowi stołówki najpóźniej do  ostatniego  dnia  roboczego  miesiąca, w którym spożywane są posiłki.

W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzystało z obiadów.

Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów !

Do pobrania :
Karta zgłoszenia ucznia (docx)
Karta zgłoszenia ucznia (pdf)

 

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA