Stołówka

AJENT:

CATERING FANTAZJA Adrian Klaś
Grochowska 20, 31-521 Kraków

Numer rachunku: 68114020040000370276968910

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w ZSOMS im. Mikołaja Kopernika w Krakowie


POSIŁKI PRZYGOTOWYWANE SĄ NA MIEJSCU

Funkcjonowanie stołówki

1. Z posiłków na stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 11.30 do 15.00.
3. Do jadalni w porze obiadowej mogą wchodzić tylko uczniowie , którzy korzystają z posiłków.
4. Podczas spożywania posiłku uczniowie powinni zachowywać się cicho i kulturalnie. Krzyki i bieganie po jadalni jest zabronione.
5. Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków i odnoszenie po sobie brudnych naczyń; należy zachować porządek.
6. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać poleceń nauczycieli i obsługi stołówki.
7. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.
8. Posiłki w stołówce szkolnej, przygotowywane są na miejscu przez Ajenta – firmę CATERING FANTAZJA Adrian Klaś;
9. Grochowska 20, 31-524 Kraków

Cena obiadów

10. Posiłek obiadowy składa się z zupy, drugiego dania i kompotu.

11. Cena obiadu w abonamencie MIESIĘCZNYM:

  • połówka obiadu (klasa 1-3): 7 zł
  • cały obiad: 9 zł
  • obiad sportowy: 11 zł

12. Cena obiadu POZA ABONAMENTEM jest droższa o 1 zł.
13. Możliwość wykupienia OBIADU JEDNORAZOWEGO NA STOŁÓWCE do godziny 10:00 danego dnia.
14. Opłaty za obiady należy wnosić najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca w stołówce szkolnej lub na konto.

Zamawianie obiadów

15. Podstawą do skorzystania z posiłków jest:
– wypełnienie i dostarczenie personelowi stołówki karty zgłoszenia ucznia na obiady
– dokonanie z góry wpłaty za cały miesiąc obiadowy
– posiadanie przez ucznia bloczka wydanego przez pracownika stołówki

16. Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2018/2019. W przypadku całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów rodzic/opiekun zobowiązany jest osobiście wypisać dziecko najpóźniej w dniu ją poprzedzającym.

17. Płatności należy dokonać z góry, za deklarowaną ilość posiłków; nie później niż do 10-tego dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata.

18. W przypadku nieuregulowania płatności za obiady szkolne do 10-tego dnia miesiąca obiad nie zostanie wydany, posiłki mogą być wydane uczniowi od dnia następnego po dopełnieniu wszystkich formalności.

19. W przypadku nie opłacenia obiadów do 10-tego dnia miesiąca, wszelkie nie zgłoszone nieobecności w dniach następujących po tym dniu nie będą podlegać odliczeniu, ponieważ karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2018/2019 lub do momentu całkowitej rezygnacji z obiadów.

20. Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia decyzji z MOPS.

21. Płatności można dokonać osobiście u pracownika stołówki w godzinach 7.00 – 10.00 lub na rachunek firmy w

  mBank: Numer rachunku: 68114020040000370276968910

22. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie firmy najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata. W przypadku zrealizowania przelewu 10-tego dnia miesiąca prosimy o przyniesienie dowodu wpłaty ze względu na możliwość niezaksięgowania się wpłaty.

W opisie przelewu prosimy wpisać:

– imię i nazwisko dziecka
– klasę
– okres, którego dotyczy wpłata (ewentualne odliczenia – dokładne daty)

Odwołania posiłków i rozliczenia

23. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.

24. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia:

  • SMS-em na numer tel. 513-820-519 (podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności).

25. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.

26. NIEOBECNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ W PRZYPADKU:

      – choroby
      – zielonej szkoły
      – wycieczek, obozów i wszelkich innych wyjść klasowych.

27. Rozliczenie zwrotów za rezygnację z obiadów następuje poprzez potrącenie z należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane).

28. W przypadku płatności na konto kwoty odliczeń prosimy ustalić osobiście lub telefonicznie.

29. Nie odwołany posiłek będzie można odebrać w stołówce szkolnej maksymalnie do godz. 14:30.

Do pobrania :
Karta zgłoszenia ucznia (docx)
Karta zgłoszenia ucznia (pdf)

 

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.