Stołówka

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.01.22 stołówka szkolna będzie czynna dla uczniów klas 1-4 w godzinach: 11.00 do 15.00. Osoby  z pozostałych klas, zainteresowane korzystaniem z obiadów, proszone są o zgłoszenie chęci – osobiście lub telefonicznie. Istnieje możliwość odbioru obiadów na wynos.


AJENT:

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA
„PIEPRZ I SÓL”
KAROLINA KIERDAJ – KLESZCZ
UL.BARSKA 23/10, 30-307 KRAKÓW

adres strony internetowej: www.pieprzsol.com.pl
e-mail: biuro@pieprzsol.com.pl
Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3302 7503 2104
NIP: 6792876017
REGON: 123026613
Telefon kontaktowy:  513 064 214


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w ZSOMS im. Mikołaja Kopernika w Krakowie


– Zapisy na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są tylko w stołówce szkolnej.
– Ucznia należy zapisać osobiście wypełniając kartę zgłoszenia dziecka na obiady.
Wpłatę za obiady za poszczególne miesiące należy dokonywać nie później niż do 5-go dnia miesiąca, w którym będą spożywane posiłki. W miesiącu wrześniu obiady będą wydawane od dnia następnego po dokonaniu wpłaty.
Kuchnia jest  wyposażona w system elektronicznej rejestracji obiadów szkolnych (Loca Systems).
Każda osoba korzystająca na stałe ze stołówki szkolnej otrzymuje jednorazowo kartę elektronicznego odczytu z określoną ilością zakupionych wcześniej (gotówką lub przelewem) posiłków na dany miesiąc (nadany numer karty będzie przypisany do określonej osoby jednorazowo na cały rok szkolny). Karta jest imienna i będzie przynależała do określonej osoby.
Koszt karty 10,- zł – kaucja zwrotna. Kaucja zwracana w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów karnetowych oraz zwrotu karty nieuszkodzonej, zdolnej do dalszego wykorzystania.
W przypadku zagubienia karty w trakcie roku szkolnego konieczne jest wydanie nowej karty po wpłacie kolejnej kaucji. Do codziennego otrzymywania szkolnych obiadów, karta chipowa wydana osobie korzystającej ze szkolnej stołówki, jest niezbędna i konieczna.

1. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

1.1. Z posiłków na stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
1.2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 11.30 do 15.00.
1.3. Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków i odnoszenie po sobie brudnych naczyń.
1.4. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać poleceń nauczycieli i obsługi stołówki.
1.5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.
1.6. Posiłki w stołówce szkolnej, przygotowywane są na miejscu przez firmę F.H.U. Pieprz i Sól Karolina Kierdaj – Kleszcz ul. Barska 23/10 30-307 Kraków.

2. Cena obiadów

2.1. Posiłek obiadowy składa się z zupy, drugiego dania i kompotu.
2.2. Cena obiadu w abonamencie miesięcznym:
2.2.1. połówka obiadu (klasa 1-3): 9,50 zł,
2.2.2. cały obiad: 11 zł,
2.2.3. obiad powiększony o deser – dopłata 3 zł do każdego obiadu.
2.3. Uczniowie klas 4 i wyższych nie mogą korzystać z połówki obiadu.
2.4. Cena obiadu poza abonamentem jest droższa o 1 zł.

3. Zamawianie obiadów

3.1. Podstawą do skorzystania z posiłków jest:
3.1.1. wypełnienie i dostarczenie personelowi stołówki karty zgłoszenia ucznia na obiady,
3.1.2. dokonanie z góry wpłaty za cały miesiąc obiadowy,
3.2. Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2020/2021.
3.3. Możliwość wykupienia jednorazowego obiadu w stołówce szkolnej do godz. 9 danego dnia.
3.4. W przypadku nieuregulowania płatności za obiady szkolne do 5-tego dnia miesiąca obiad nie zostanie wydany, posiłki mogą być wydane uczniowi od dnia następnego po dopełnieniu wszystkich formalności.
3.5. Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia decyzji z MOPS.
3.6. Płatności można dokonać u pracownika stołówki w godzinach jej pracy lub na konto :
Karolina Kierdaj – Kleszcz, nr –  20 1140 2004 0000 3302 7503 2104
3.7. W opisie przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, okres, którego dotyczy wpłata (ewentualne odliczenia – proszę podać dokładne daty, za które Państwo pomniejszają płatność).
3.8. Na stołówce jest możliwość płacenia kartami płatniczymi.

4. Odwołania posiłków i rozliczenia

4.1. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.
4.2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia: SMS-em na numer tel. 513 064 214 (podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności).
4.3. Zgłoszenia nieobecności ucznia po godz. 9:00 nie będzie podlegać odliczeniu.
4.4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
4.5. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub opiekun prawny.
4.6. Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
4.7. W przypadku płatności na konto kwotę odliczeń prosimy ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem stołówki szkolnej w celu uniknięcia nieporozumień.
4.8. Nie odwołany posiłek będzie można odebrać w stołówce szkolnej maksymalnie do godz. 14:30 / opakowania jednorazowe odpłatne – 2 zł/


Do pobrania :
Karta zgłoszenia ucznia (docx)
Karta zgłoszenia ucznia (pdf)

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status