LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2024/25

1. Tradycją naszej szkoły jest kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
2. Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych z obowiązkową nauką języka angielskiego i języka niemieckiego:
oddział A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
oddział B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.
3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo dwa przedmioty) odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych. Do wyboru:
a) biologia lub geografia
b) matematyka lub język angielski
4. W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.
5. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie w terminach ogłoszonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Kandydaci do naszej szkoły proszeni są do złożenia zaświadczenia z klubu sportowego potwierdzającego wyczynowe uprawianie sportu lub kopię licencji zawodnika, bez względu na to, na którym priorytecie wybrali nasze liceum.

Wnioski rekrutacyjne składa się w sekretariacie szkoły w terminie:
od  13 maja do 27 maja do godz. 15.00 do oddziału A
od  13 maja do 4 lipca do godz. 15.00 do oddziału B

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REKRUTACJA <STRONA LOGOWANIA>


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

I. Kryteria przyjęć kandydatów.

1. Kandydat do liceum uprawiający pływanie (klasa IA) musi:
a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b) posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP,
d) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

Kandydat powinien posiadać klasę sportową.

2. Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo slalomowe (klasa IA) musi:
a) posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
b posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
c) posiadać co najmniej II klasę sportową w kajakarstwie,
d) brać udział w centralnym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKaj (sklasyfikowany w MP , zawodach eliminacyjnych do kadry)
e) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

3. Kandydat do liceum uprawiający inną dyscyplinę (klasa IB) powinien:
a) przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać udokumentowane osiągnięcia,
b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub orzeczenie lekarskie,
c) posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem,

4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą przyjmowani.

II. Warunki przyjęć

1. Test prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się wg harmonogramu:

11 czerwca 2024 od godziny 10.00 dla kandydatów uprawiających pływanie (zbiórka w holu obiektu sportowego) – zgodnie z komunikatem PZP w sprawie prób sprawności fizycznej,
13 czerwca 2024 od godziny 9.30 dla kandydatów uprawiających kajakarstwo slalomowe (zbiórka w holu obiektu sportowego) oraz na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zgodnie z komunikatem PZKaj w sprawie prób sprawności fizycznej.(

2. Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w teście ewentualnie książeczki zdrowia zawodnika lub aktualnego orzeczenia lekarskiego – dotyczy kandydatów uprawiających kajakarstwo górskie.

3. Informacje dotyczące testu prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach:
Polskiego Związku Pływackiego http://polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej – strona 59
Polskiego Związku Kajakowego http://pzkaj.pl/dane/przepisy/

III. Dokumentacja

1. Kandydat składa wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.
2. Załącznikami do podania są:
a)  2 zdjęcia legitymacyjne,
b)  zaświadczenie o przynależności  do  klubu sportowego z rekomendacją,
c)  kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca lub orzeczenie lekarskie,
d)  potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)  kopia licencji (certyfikat) zawodnika,
f)   pisemna zgoda Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu (dotyczy pływania i kajakarstwa górskiego),
3. Kandydat zamiejscowy (uprawiający pływanie lub kajakarstwo górskie), załącza podanie Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.
4. Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.
5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów zgodne z terminarzem ogłoszonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

W razie pytań i wątpliwości odnośnie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status