Pomoc – psychologiczno – pedagogiczna

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

mgr Łukasz Bilski

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1300 – 1500

 

800 – 1000

1600 – 1800

——————– 800 – 1000

1600 – 1800

800 – 1000

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 –  KLASY I -VI

mgr Monika Kowalska – Pieronek

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1315 – 1630

1630 – 17 30

KONSULTACJE

730 – 1345 730 – 1345  730 – 1345

 

—————–

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 –  KLASY  VII-VIII

mgr Dominika Domarecka

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

700 – 800
KONSULTACJE
800 – 1100
 

1230 – 1600

 

1300 – 1500  1230 – 1700 1000 –  1400

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
LOMS

mgr Regina Panaś

pokój nr 33 II piętro
Kontakt: tel. 124119295

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

830 – 1430

 

——————– 1230 – 1300

KONSULTACJE

1300 – 1800

—————– ——————

 

Zakres działań pedagoga szkolnego:
•koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
•szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom,
•udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w instytucjach pozaszkolnych oraz pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi,
•prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
•podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
•organizuje oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi,
•realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
•udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,
•prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,
•realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami, stowarzyszeniami),
•pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową – procedura Niebieskiej Karty.

Praca Szkoły wspomagana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, mieszczącą się przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status