Nabór do klas pływackich

– – – -REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
do klas pierwszych sportowych- – – –

Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2023/2024*
*w razie pytań odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły:
tel. (12) 411 29 48

Drodzy Rodzice
wysiłek fizyczny, tak niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, ma
w  obecnych czasach niestety drugorzędne znaczenie. Nieustanny brak czasu zmusił nasze społeczeństwo do ograniczenia podstawowej, prostej aktywności fizycznej i skupienia się głównie na wysiłku intelektualnym.
Dlatego, w trosce o zdrowie młodego pokolenia, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kontynuując sportowe tradycje naszej placówki, ogłaszamy nabór uzupełniający do klas pierwszych  sportowych.

Termin:  10.05.2023r. Godzina:  15.30

Zapisy w sekretariacie Szkoły

Serdecznie zapraszamy!

– – – – REKRUTACJA do klas pierwszych – – – –

Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie

na rok szkolny 2023/2024

W razie pytań odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły:
tel. (12) 411 29 48

Lista KANDYDATÓW przyjętych   SP 75 klasa ogólnodostępna

Lista KANDYDATÓW przyjętych SP 75 klasa klasa sportowa-pływanie

Lista KANDYDATÓW nieprzyjętych SP 75 klasa ogólnodostępna

Lista KANDYDATÓW nieprzyjętych SP 75 klasa sportowa-pływanie

Potwierdzenie woli -DRUK


Drodzy Rodzice

         Wysiłek fizyczny, tak niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, ma w  obecnych czasach niestety drugorzędne znaczenie. Nieustanny brak czasu zmusił nasze społeczeństwo do ograniczenia podstawowej, prostej aktywności fizycznej i skupienia się głównie na wysiłku intelektualnym.

       W rezultacie spowodowało to zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem braku równowagi pomiędzy tymi dwiema ważnymi sferami rozwoju stały się problemy emocjonalne, jak również wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie. Jest to obecnie istotny problem społeczny.

      Dlatego, w trosce o zdrowie młodego pokolenia, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kontynuując sportowe tradycje naszej placówki, ogłaszamy nabór do klas pierwszych: ogólnodostępnych i  sportowych.

INFORMACJE OGÓLNE

PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

A – klasa ogólnodostępna
B – klasa sportowa – pływacka*
C – klasa sportowa – pływacka*

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 2138),  klasa sportowa może powstać przy minimum 20 kandydatach (maximum 25)

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ: <STRONA LOGOWANIA>

ZGŁOSZENIA / WNIOSKI o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 75 należy składać w  terminie:                       1 marca 2023r. – 31 marca 2023r.

KLASA OGÓLNODOSTĘPNA

Do KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ przyjmowani są kandydaci:

⇒ zamieszkali w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców,
⇒ zamieszkali poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. *

* Uchwała nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się
o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów).

KLASY SPORTOWE – PŁYWACKIE

DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ przyjmowani są kandydaci, którzy:

⇒ uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejPróby sprawności fizycznej do klasy 1 pływackiej 2023-24
⇒ posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
⇒ posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.A

TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ * MIEJSCE TESTU ZAPISY NA TEST PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ
9. i 20.03.2023r. Obiekty sportowe ZSOMS
w Krakowie, ul. Grochowska 20
 

tel.: 12 411 29 48
lub osobiście w sekretariacie
Szkoły

*Przypominamy o obowiązku posiadania przez kandydatów stroju sportowego (obuwie sportowe na jasnej podeszwie, koszulka, spodenki) oraz orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki
w oddziale sportowym.

Kandydaci nie posiadający orzeczenia lekarskiego nie będą dopuszczeni do udziału w teście sprawności fizycznej.

 •  W klasie sportowej realizowana będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wzbogacona o ofertę zajęć sportowych, przygotowujących do wyczynowego uprawiania sportu.
 • W ramach 10 godzin wychowania fizycznego uczniowie, zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Związek Pływacki i realizowanego w naszej szkole, objęci zostaną programem powszechnej nauki pływania oraz ogólnego usprawnienia organizmu jako wstępnego etapu przygotowania do uprawiania pływania i innych sportów.
 • Uczęszczanie do klasy sportowej o profilu pływanie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym UKS SMS Galicja Kraków. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie uksgalicja.pl
 • Program zajęć będzie obejmował w szczególności:
  ⇒ gry i zabawy ruchowe,
  ⇒ ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
  ⇒ ćwiczenia korekcyjne,
  ⇒ nauczanie i opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych,
  ⇒ naukę i doskonalenie pływania,
  ⇒ na dalszym etapie: trening pływacki.
 • Zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia sportowego uczniowie klas sportowych, po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego (tj. w klasie III SP), przystępują do prób sprawności fizycznej. Warunkiem przejścia na kolejny, wyższy etap szkolenia sportowego jest osiągnięcie celów etapowych, tj. uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej oraz pozytywnej opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Dla uczniów, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej i nie uzyskają pozytywnej opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia, będących warunkiem przejścia na kolejny etap szkolenia sportowego, przewidujemy  możliwość  kontynuowania nauki  w równoległej klasie ogólnej, w miarę wolnych miejsc.
DOKUMENTY WSTĘPNE

       Ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 75, zobowiązani są
do złożenia w Sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

 • zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek należy wypełnić i wydrukować z systemu informatycznego wspomagającego rekrutację, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: krakow.elemento.pl) link do sprawdzenia
 • zaświadczenia o realizacji obowiązku przedszkolnego, wydanego przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej,
 • informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (dokument wydawany przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej – kwiecień/czerwiec),
 • bilansu sześciolatka  (oryginał),
 • kserokopii aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 • pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
 • orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

DOKUMENTY DO POBRANIA

⇒ karta zapisu;

⇒ oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania;  /dotyczy kandydatów do klasy I ogólnej zamieszkałych w obwodzie szkoły/. W przypadku kandydatów spoza obwodu: KRYTERIA NABORU

potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły;

⇒ zgoda na uczęszczanie do oddziału sportowego;

TERMINY

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym
1. – 31. marca 2023r. 9. – 25. maja 2023r.
2. Przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe
1. – 21. marca 2023r. 9. – 19. maja 2023r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o  których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe 21. marca       2023r. 19. maja    2023r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o  których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe do 3.kwietnia 2023r. do 26. maja 2023r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 21. kwietnia 2023r. 12. czerwca 2023r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24. kwietnia –5. maja 2023r. 13. – 19. czerwca 2023r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 8. maja 2023r. 20. czerwca 2023r.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status