Stołówka

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2023/2024!

Stołówka rozpoczyna pracę od dnia 05/09/2023Zapisy na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci, które do tej pory nie korzystały z obiadów przyjmowane są tylko i wyłącznie w stołówce szkolnej od dnia 04/09/2023.

Dla uczniów korzystających w ubiegłym roku ze stołówki, wystarczy wysłanie informacji w formie SMS oraz dokonanie wpłaty za miesiąc wrzesień.

W celu rozliczenia poprzedniego roku szkolnego, nadpłaty lub zaległości prosimy o jak najszybszy kontakt.

Obiady w miesiącu wrześniu będą wydawane po dokonaniu wpłaty.


HARMONOGRAM OBIADÓW – 2023/2024


Koszt obiadów w miesiącu wrześniu:

– obiad mały / klasy 1 – 3/  –    247,00 zł /19 dni x 13,00 zł/
– obiad mały z deserem / klasy 1 – 3/ –  323,00 zł /19 dni x 17,00 zł/
– obiad duży  –  285,00 zł  /19 dni x 15,00 zł/
– obiad duży z deserem  –  361,00 zł  /19 dni x 17,50 zł/

W przypadku korzystania ze stołówki dzieci z jednej rodziny:

Koszt obiadu dla drugiego dziecka:  obiad duży 13, 00 zł, obiad mały 11,00 zł

W przypadku większej ilości dzieci z jednej rodziny – wszystkie dzieci

– obiad duży 13,00 zł  obiad mały 11,00 zł

Wpłatę za obiady na kolejne  miesiące należy dokonywać nie później niż do 5-go dnia miesiąca, w którym będą spożywane posiłki. Za miesiąc wrzesień wpłaty za obiady można dokonywać do dnia 8 września.

Chcemy poinformować, że w nadchodzącym roku szkolnym w bardziej zdecydowany sposób będziemy przestrzegać terminów wpłat za obiady. W poprzednim roku szkolnym była znacząca ilość przypadków unikania wpłat w terminie i dotyczyło to najczęściej tych samych osób. Terminowe wpłaty  umożliwią zakup odpowiednich produktów w dobrych cenach, co będzie korzystne zarówno dla nas jak i dla dzieci. Rodzice którzy potrzebują więcej czasu na uregulowanie należności za obiady są  proszeni o kontakt z nami z wyprzedzeniem i każdy taki przypadek będzie przez nas zrozumiany i opłaty będą mogły być uiszczone w ustalonym terminie.

 – Kuchnia jest  wyposażona w system elektronicznej rejestracji obiadów szkolnych (Loca Systems).
– Każda osoba korzystająca na stałe ze stołówki szkolnej otrzymuje jednorazowo kartę elektronicznego odczytu z określoną ilością zakupionych wcześniej (gotówką lub przelewem) posiłków na dany miesiąc (nadany numer karty będzie przypisany do określonej osoby jednorazowo na cały rok szkolny). Karta jest imienna i będzie przynależała do określonej osoby.
– Koszt karty 10,- zł – kaucja zwrotna. Kaucja zwracana w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów karnetowych oraz zwrotu karty nieuszkodzonej, zdolnej do dalszego wykorzystania.
– W przypadku zagubienia karty w trakcie roku szkolnego konieczne jest wydanie nowej karty po wpłacie kolejnej kaucji. Do codziennego otrzymywania szkolnych obiadów, karta chipowa wydana osobie korzystającej ze szkolnej stołówki, jest niezbędna i konieczna.

  1. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

1.1. Z posiłków na stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
1.2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 11.15 do 15.00.
1.3. Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków i odnoszenie po sobie brudnych naczyń.
1.4. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać poleceń nauczycieli i obsługi stołówki.
1.5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.
1.6. Posiłki w stołówce szkolnej, przygotowywane są na miejscu przez firmę F.H.U. Pieprz i Sól Karolina Kierdaj – Kleszcz ul. Barska 23/10 30-307 Kraków.

  1. Cena obiadów

2.1. Posiłek obiadowy składa się z zupy, drugiego dania i kompotu.
2.2. Cena obiadu w abonamencie miesięcznym:
2.2.1. połówka obiadu (klasa 1-3): 13,00 zł,
2.2.2. cały obiad: 15,00 zł,
2.2.3. obiad powiększony o deser – dopłata 4,00 zł do każdego obiadu.
2.3. Uczniowie klas 4 i wyższych nie mogą korzystać z połówki obiadu.
2.4. Cena obiadu poza abonamentem jest droższa o 2,00 zł.

  1. Zamawianie obiadów

3.1. Podstawą do skorzystania z posiłków jest:
3.1.1. wypełnienie i dostarczenie personelowi stołówki karty zgłoszenia ucznia na obiady,
3.1.2. dokonanie z góry wpłaty za cały miesiąc obiadowy,
3.2. Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuję na cały rok szkolny 2022/2023.
3.3. Możliwość wykupienia jednorazowego obiadu w stołówce szkolnej do godz. 9 danego dnia.
3.4. W przypadku nieuregulowania płatności za obiady szkolne do 5-tego dnia miesiąca obiad nie zostanie wydany, posiłki mogą być wydane uczniowi od dnia następnego po dopełnieniu wszystkich formalności.
3.5. Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia decyzji z MOPS.
3.6. Płatności można dokonać u pracownika stołówki w godzinach jej pracy lub na konto :
Karolina Kierdaj – Kleszcz, nr –  20 1140 2004 0000 3302 7503 2104
3.7. W opisie przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, okres, którego dotyczy wpłata (ewentualne odliczenia – proszę podać dokładne daty, za które Państwo pomniejszają płatność).
3.8. Na stołówce jest możliwość płacenia kartami płatniczymi.

  1. Odwołania posiłków i rozliczenia

4.1. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.
4.2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia: SMS-em na numer tel. 513 064 214 (podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności).
4.3. Zgłoszenia nieobecności ucznia po godz. 9:00 nie będzie podlegać odliczeniu.
4.4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
4.5. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub opiekun prawny.
4.6. Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
4.7. W przypadku płatności na konto kwotę odliczeń prosimy ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem stołówki szkolnej w celu uniknięcia nieporozumień.
4.8. Nie odwołany posiłek będzie można odebrać w stołówce szkolnej maksymalnie do godz. 14:30 / opakowania jednorazowe odpłatne – 3 zł/

Poniżej informacje dotyczące naszej firmy :

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA
„PIEPRZ I SÓL”
KAROLINA KIERDAJ – KLESZCZ
UL.BARSKA 23/10, 30-307 KRAKÓW

e-mail: biuro@pieprzsol.com.pl
Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3302 7503 2104
NIP: 6792876017
REGON: 123026613
Telefon kontaktowy:  513 064 214


Do pobrania :
Karta zgłoszenia ucznia (docx)
Karta zgłoszenia ucznia (pdf)

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status