Historia szkoły

  Dlaczego Mikołaj Kopernik?

          Można zapytać, dlaczego postać wybitnego astronoma będzie w nazwie Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego? Czy Mikołaj Kopernik był wybitnym sportowcem? Odpowiedź na te pytania jest prosta, ponieważ nie mamy żadnych informacji świadczących o sportowych zainteresowaniach uczonego prawdopodobnie nie, ale pośrednio możemy jego osobę wiązać z co najmniej  kilkoma liczącymi się dyscyplinami . M Kopernik

Najpierw ciężary, nikt nie wątpi, że „Wstrzymał Słonce ruszył Ziemię”, dalej sporty walki, także są na to dowody, że był kapitanem zwycięskiej drużyny   Polonia – Olsztyn  w  meczu Krzyżacy – Królewiec. Jego osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych można tylko porównać z najwybitniejszymi wynikami osiąganymi
w pływaniu i to w rwącej wodzie, wreszcie nauki medyczne którymi się także parał można odnieść, uwzględniając realia przełomu XV i XVI wieku tylko do sportów ekstremalnych.
Można zapytać, dlaczego postać wybitnego astronoma będzie w nazwie Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego? Czy Mikołaj Kopernik był wybitnym sportowcem? Odpowiedź na te pytania jest prosta, ponieważ nie mamy żadnych informacji świadczących o sportowych zainteresowaniach uczonego prawdopodobnie nie, ale pośrednio możemy jego osobę wiązać z co najmniej  kilkoma  liczącymi się dyscyplinami . Najpierw ciężary, nikt nie wątpi, że „Wstrzymał Słonce ruszył Ziemię”, dalej sporty walki, także są na to dowody, że był kapitanem zwycięskiej drużyny   Polonia – Olsztyn  w  meczu Krzyżacy – Królewiec. Jego osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych można tylko porównać z najwybitniejszymi wynikami osiąganymi w pływaniu i to w rwącej wodzie, wreszcie nauki medyczne którymi się także parał można odnieść, uwzględniając realia przełomu XV i XVI wieku tylko do sportów ekstremalnych. Żartobliwe spojrzenie na Mikołaja Kopernika jako patrona szkoły sportowej nie zmienia faktu, że  postać ta jest nierozerwalnie związana  ze Szkołą Podstawową nr 75, w czasie prawie pięćdziesięciu lat jej istnienia, postać  ta utrwaliła się w świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli. Utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego , a następnie Liceum i Zespołu Szkół nie spowodowało odsunięcia na drugi plan patrona szkoły podstawowej. Corocznie obchodzone jego święto, stało się już zwyczajem – niemalże rytuałem szkolnym integrującym całe środowisko .

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego powstał na bazie SP nr 75, świadomość początków szkoły nakazuje kontynuować i przez szacunek dla społeczności lokalnej   utrwalić imię patrona w świadomości mieszkańców dzielnicy.

 I Organizacja Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 75

     Szkoła Podstawowa nr 75 została utworzona w 1955 roku jako szkoła TPD. W lipcu 1955 roku Bolesław Kubacki, nauczyciel SP nr 59 został powołany na stanowisko kierownika szkoły. Nowa placówka powstała z dzieci przeniesionych głównie z dwóch szkół: SP nr 3 i SP nr 18.

        W latach 1961-1963 szkoła musiała dostosować się do nowych realiów, związanych ze zmianą obwodu szkolnego i reorganizacją systemu szkolnictwa. W 1961 roku rozpoczęła pracę nowa Szkoła Podstawowa nr 8 mieszcząca się w sąsiedztwie..  Kolejny rok przyniósł następne zmiany. Wprowadzono wówczas nową organizację szkolnictwa, tworząc w miejsce siedmioklasowych, ośmioklasowe szkoły podstawowe. Wprowadzono również nowe programy nauczania w klasach I – III i klasach IV.

        Nie ma udokumentowanych informacji dotyczących patrona szkoły. Ustalone zostało m. in. w rozmowach z nauczycielami pracującymi w szkole w latach sześćdziesiątych, że w tym okresie szkoła nosiła imię Mikołaja Kopernika. Pierwsza informacja źródłowa pojawia się w kronice szkolnej w 1971 roku, z okazji wręczenia szkole sztandaru. Następna informacja o patronie to wpis do kroniki szkolnej z okazji pięćsetletniej rocznicy urodzin M. Kopernika. Wspomniano wówczas o uroczystości szkolnej, w czasie której wmurowano tablicę pamiątkową.

        Tradycje sportowe i związki szkoły z pływaniem można łączyć już z latami sześćdziesiątymi. Wówczas to zorganizowano grupę dziewcząt, która regularnie brała udział w treningach sekcji pływackiej przy MDK „Jordan”.  Oddanie do użytku przyszkolnego basenu na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wymuszało pracę nauczycieli wychowania fizycznego ukierunkowaną na rozwój sportu.

          W latach siedemdziesiątych  szkoła „wyspecjalizowała” się w wychowaniu fizycznym, które stało się „wiodącym kierunkiem działania szkoły”. Była to zasługa nauczycieli (przede wszystkim p. M. Jakóbik), którzy popularyzowali wśród dzieci ideę sportu i angażowali je do udziału w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych.  Na konferencji dyrektorów szkół, „siedemdziesiątkę piątkę” chwalono za organizację akcji sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej. Baza sportowa obejmowała wówczas boisko, salę gimnastyczną i kryty basen, oddany do użytku po przebudowie 22 lipca 1974 roku. W ocenie władz sanitarnych pływalnia utrzymywana była wzorowo, pomimo kłopotów technicznych i trudności ze znalezieniem środków na konieczną modernizację urządzeń, nie zdających egzaminu. Zgodnie z hasłem „Każdy uczeń umie pływać”, najwięcej uwagi poświęcono nauce pływania, w której uczestniczyła cała młodzież szkolna. Klasy starsze zdawały na kartę pływacką, zaś uczniowie klas młodszych otrzymywali odznakę „Już pływam”. Uczniowie zrzeszeni byli także w klubach sportowych MKS Jordan  (pływanie) i KS Sokół (piłka ręczna). W 1976 roku Rada Pedagogiczna wnioskowała, by „rozwijać klasy sportowe, zajęcia pozalekcyjne sportowe, w celu pełnej realizacji wiodącego kierunku działania szkoły”.

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

           Początki Szkoły Mistrzostwa Sportowego związane były z nowymi koncepcjami i programami kształcenia młodych pływaków, wydawanymi przez Polski Związek Pływacki. Zakładały one popularyzację pływania wśród dzieci i młodzieży w celu wyselekcjonowania najbardziej utalentowanych sportowców. W latach siedemdziesiątych postulaty te mogły zostać zrealizowane dzięki decyzji Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 1974 roku o tworzeniu szkół sportowych, na początku podstawowych, następnie średnich, przekształcanych w szkoły mistrzostwa sportowego. Pierwszą szkoła sportową o profilu pływackim była SMS w Raciborzu, utworzona w 1977 roku.

             Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie powstała na bazie początkowej współpracy SP nr 75 z MKS Jordan. Zmiana koncepcji szkolenia związana była z przyjściem do klubu nowych trenerów m.in Jacka Choynowskiego i Ryszarda Chmury.(1972 rok) Od 1974 treningi sekcji odbywały się na basenie SP nr 75 . Zawodnicy mieli więc bardzo dobre warunki do treningów w nowej, krytej pływalni. Poza możliwościami treningu uczniowie mieli zapewnione również dobre warunki nauki, szkoła zapewniła najlepszym zawodnikom indywidualny tok zajęć. Pływakom zorganizowano także wyżywienie, odnowę biologiczną, opiekę lekarską i zaplecze sportowe.

           W 1977 roku utworzono przy szkole Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Moskwa 1980”. Praca z utalentowanymi pływakami miała zapewnić jak najlepsze przygotowanie młodzieży do ewentualnego startu na olimpiadzie.

             Powstanie ośrodka było kolejnym krokiem do utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ponieważ zmiana organizacji szkolenia spowodowała znaczną poprawę wyników osiąganych przez zawodników „Jordana”. Przekładało się to bezpośrednio na decyzję Kuratorium Oświaty o powołaniu SMS-u. Drugim powodem była chęć propagowania umiejętności pływania wśród uczniów, wpływających w bezpośredni sposób na stan zdrowia społeczeństwa. Programem szkolenia obejmowane były rzesze uczniów, z których selekcjonowano najzdolniejszych, mogących odnosić sukcesy sportowe.(wyrzucić) Ostatecznie to, że idea utworzenia  Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy  Szkole Podstawowej Nr 75  znalazła formalne rozwiązanie, zawdzięczać należy przede wszystkim uporowi i determinacji trenera Jacka Choynowskiego, który widział potrzebę i dążył do stworzenia pewnego modelu wyczynowego szkolenia.

            Szkoła Podstawowa nr 75 została powołana do istnienia jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego z dniem podpisu aktu założycielskiego – czyli 1 sierpnia 1978 roku.

             Szkoła Mistrzostwa Sportowego zmieniła dotychczasową strukturę organizacyjną SP nr 75. Trzy piony: dydaktyczny (nauczyciele i wychowawcy klas), sportowy (trenerzy, instruktorzy odnowy biologicznej, lekarze) i administracyjny miały zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Stała się ona teraz odpowiedzialna za wyniki zarówno w nauce jak i sporcie. Trenerzy przeszli na etaty nauczycieli. Powołano również zastępcę dyrektora do spraw sportowych, który z trenerem koordynatorem kierował pracą pionu sportowego. Pierwszym trenerem koordynatorem został p .Jacek Choynowski, po nim funkcję tę przejął od 1982 roku p. Werner Urbański.

            Naczelnym zagadnieniem które wymagało bezwzględnego rozwiązania, było zapewnienie  zawodnikom możliwości kształcenia na wszystkich poziomach łącznie z licealnym. W roku szkolnym 1979/1980 zawodnicy SMS-u  byli równocześnie uczniami VIII LO. Wzrastające znaczenie szkoły oznaczało, że w następnym roku szkolnym  liczba uczniów-zawodników kontynuujących naukę w liceum wzrośnie, zarówno o część obecnych ośmioklasistów uczęszczających do klasy pływackiej w SP nr 75 jak również o zawodników z innych stron Polski, objętych szkoleniem w grupie centralnej. W tych okolicznościach wystąpiono z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o utworzenie w SMS-ie klas licealnych. jako filii VIII LO.

             W pierwszym roku działania Liceum jako filii VIII LO, warunki pracy były trudne. Nauka odbywała się w różnych pomieszczeniach na terenie szkoły, które można było wykorzystać jako sale lekcyjne, w miarę możliwości korzystano z normalnych klas. W auli   rolę klas lekcyjnych spełniały cztery  rozdzielone kotarami boksy,  które  utworzono jeszcze w 1978 r dla zawodników SMS-u, jako miejsce do wypoczynku po treningu. W tym okresie zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów realizowali zarówno nauczyciele z VIII LO, jak również nauczyciele SP-75.

Przełomowe decyzje podjęto w trakcie narady, jaka odbyła się w Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 10 marca 1982 r Decyzje podjęte w trakcie tej narady wieńczyły długi proces, zapoczątkowany decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 1974 r. o tworzeniu szkół sportowych.  W dniu 30 marca 1982 r.  na podstawie ustaleń wspomnianej narady wydano dokument powołujący Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego z dniem 1 września 1982 r.

W tym miejscu warto zacytować fragment aktu założycielskiego zespołu i liceum.

„                                                              § 1.

1. Tworzy się z dniem 1 września 1982 r, zbiorczy zakład szkolny – pod nazwą. :” Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  w Krakowie / ul. Grochowska 20 /,

2. W skład Zespołu wchodzą.:

– Szkoła Podstawowa Nr75 w Krakowie/ul, Grochowska 20 /

– Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie/ul Grochowska 20/

– Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Krakowie /ul. Grochowska 20/                                                                                   ”

Jak łatwo zauważyć w oficjalnym dokumencie nie znalazł się numer liceum (XVII) i od tego momentu jego oficjalna nazwa brzmi Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Decyzja uprawomocniła tworzący się od kilku lat stan faktyczny, jakim była wzrastająca liczba licealistów zawodników. Liceum składało się z klas o profilu pływackim.

Utworzenie zespołu szkół postawiło kierownictwo zespołu  i entuzjastów idei dalszego rozwoju ZSOMS przed nowym poważnym wyzwaniem jakim była modernizacja i rozbudowa bazy sportowej

W 1981 roku rozpoczęto projekt remontu szkoły. W danym momencie najważniejszą dla szkoły sprawą, było uzyskanie przy pomocy  Kuratorium decyzji w sprawie nadbudowy trzeciego piętra. Generalny remont połączony z nadbudową trzeciego piętra realizowany przez KBM-Zachód ruszył 18 czerwca 1984 r. O ile roboty murarskie do czerwca 1985 r. przebiegały bez większych zakłóceń, to pojawiły się poważne kłopoty z zabezpieczeniem niezbędnych elementów infrastruktury technicznej. Dzisiaj wydaje się to trudne do zrozumienia ,ale  załatwienie takich materiałów jak blachy trapezowe, wentylatory, odpylacze, wymagało osobistej bytności Dyrektora Zespołu Celiny Jakielarz w zakładach w Olkuszu i Końskich, a dla zdobycia czarnej blachy na ciągi wentylatorowe, oraz  2000 żeberek kaloryferowych niezbędna okazała się interwencja wiceprezydenta M. Krakowa mgr Jana Nowaka. Mimo podejmowania interwencji na wszystkich możliwych szczeblach, informacja o dramatycznej sytuacji szkoły znalazła  się nawet w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego. Nie uniknięto na krótko zamknięcia placówki. Między 25 październikiem a 17 listopadem 1985 r. zajęcia dydaktyczne odbywały się w okolicznych  szkołach  a treningowe na wynajętym basenie. Wejście na budowę nowych przedsiębiorstw, Naftobudowy, Spółdzielni Elektrotechniki i KPIS poprawiło sytuację na tyle, że do końca roku szkolnego 1985/1986 ostatecznie oddano do użytku trzecie piętro. W ciągu kilku lat trwania remontu przebudowano i zaadoptowano pomieszczenia strychu na sale lekcyjne dla liceum, internat, świetlicę, pomieszczenia dla księgowości i gospodarcze. Pomieszczenia przeznaczone na jadalnię, sklepik uczniowski i archiwum oddano do użytku również na początku roku szkolnego 1986/1987. Teren szkoły został ogrodzony. Zawodnicy mieli do dyspozycji 25 metrowy kryty basen, w pełni wyposażoną salę gimnastyczną, siłownię i gabinet odnowy biologicznej.

      Wobec wzrastającego zainteresowania młodzieży trenującej w krakowskich klubach  nauką   w LOMS , od roku szkolnego 1988/1989 utworzono drugi ciąg klas sportowych, w których uczniowie trenujący inne dyscypliny znaleźli możliwość nauki w SMS-ie. Zachowując wiodący profil jakim w Szkole Mistrzostwa Sportowego było pływanie, równocześnie umożliwiono dobrze zapowiadającym się sportowcom naukę w szkole która  rozumie i w pełni uwzględnia w procesie dydaktycznym ciężką pracę uczniów zawodników uprawiających sport wyczynowy. Od kilku lat w szkole istnieje drugi wiodący profil sportowy jakim jest kajakarstwo górskie, nastąpiło to po oddaniu w Krakowie toru kajakowego przy ulicy Kolnej.

           Sprawa uruchomienia klas ogólnosportowych związana była z precedensem jaki miał miejsce przy naborze  kilka lat wcześniej. W drugim roku istnienia Liceum  podjęto  w sprawie rekrutacji decyzję,  mającą fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju szkoły . Podjął ją osobiście wizytator KOiW  Zygmunt Szewczyk. wyrażając zgodę na przyjęcie do Liceum  przedstawicieli innej dyscypliny sportu – tenisa.. W myśl tej decyzji  uczniowie ci  pobierali  naukę w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa  Sportowego, natomiast szkolenie sportowe realizowali w macierzystych klubach .Warunkiem przyjęcia  było zdanie  egzaminu umożliwiającego naukę w liceum oraz posiadanie trzeciej klasy sportowej  potwierdzonej przez odpowiednią federację sportową. Wymóg posiadania klasy sportowej był niezbędny, by można było składać dokumenty pozwalające na przystąpienie do egzaminu.

Podobnie jak na początku istnienia SMS plany remontowe realizowano stopniowo. Ukończenie nadbudowy i oddanie do użytku trzeciego piętra tylko chwilowo poprawiło  sytuację szkoły. Kolejnym newralgicznym punktem okazał się basen  stanowiący o istocie istnienia i funkcjonowania szkoły.

Zaangażowanie Trenera Koordynatora p. Marii Jakóbik oraz pozycja szkoły, wypracowana osiąganymi wynikami przez uczniów grupy centralnej, na kolejnych Mistrzostwach Europy, Świata i Olimpiadach, umożliwiły zdobycie środków (UKFiT ), już nie na kolejny remont, ale na dokonanie generalnej przebudowy.

W 1997 r. Zespół  w składzie Główny projektant mgr inż. arch. Jan Wrana i członkowie mgr inż. arch .Jan Chojnacki oraz mgr inż. arch. Joanna Zielińska  stworzyli projekt nowoczesnego basenu. Szybko i sprawnie prowadzone prace pozwoliły przekazać do użytku  znakomity nowoczesny obiekt, jeden z najpiękniejszych 25-metrowych basenów w Polsce. Nowy basen którego otwarcie zbiegło się z  20 –tą  rocznicą powstania SMS -u, wyposażony w nowoczesną infrastrukturą  techniczną z rozbudowanym zapleczem stał się wizytówka nie tylko Szkoły ale także Krakowa, spełniając wszelkie kryteria wymagane do rozgrywania nawet najpoważniejszych zawodów międzynarodowych na tego typu obiektach.

Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego.

            Reforma systemu oświatowego Wprowadzała od roku szkolnego 1999/2000 sześcioklasową szkołę podstawową, trzyletnie gimnazja i trzyletnie szkoły kształcenia ponadgimnazjalnego. Szkoły podstawowe i gimnazja zostały podporządkowane decyzjom gmin jako organów prowadzących, a szkoły ponadgimnazjalne powiatom. Zmieniono także założenia kształcenia i programy nauczania.

            Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego zostało utworzone 30 marca 1999 roku decyzją Prezydenta Miasta Krakowa. Powołanie gimnazjum o profilu sportowym wynikało z naturalnych potrzeb Zespołu Szkół. Miało być dla uczniów trenujących pływanie i uczących się w „siedemdziesiątce piątce” pomostem między szkołą podstawową a liceum. W pierwszym roku istnienia szkoły utworzono trzy klasy pierwsze, dwie ogólnosportowe i jedną o profilu pływackim. Klasy ogólnosportowe, które miały umożliwić uczniom trenującym wyczynowo w klubach połączenie nauki ze sportem.

Informacja na podstawie publikacji „ 25 lat Szkoły Mistrzostwa Sportowego” Kraków 2003

Autorzy : Marek Florczyk Rafał Klimczyk

10 lat minęło…

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w latach 2003-2013

W 2003 roku obchodzono uroczyste  25 lecie  Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Z tej okazji ufundowano nowy sztandar. Poświecenie sztandaru nastąpiło w trakcie nabożeństwa w kościele Parafii Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim. Poświęcenia dokonał  obecny kardynał Kazimierz Nycz pełniący wtedy  urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Część oficjalna i artystyczna uroczystości miała miejsce w auli krakowskiej AWF  w trakcie której przedstawiciele władz Krakowa  wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym trenerom i nauczycielom. W części artystycznej młodzież liceum zaprezentowała impresje kopernikańską, nawiązując do patrona zespołu. Spotkanie na AWF kontynuowano na terenie szkoły gdzie przygotowano okolicznościową wystawę poświęconą zdobytym medalom, trofeom i sukcesom sportowym, absolwentów szkoły jak i uczniów. Dało to okazje do miłych spotkań i odnowienia kontaktów ze szkołą dla jej licznych wychowanków odgrywających coraz większą rolę w polskim sporcie. Nie trzeba dodawać że największe zainteresowanie budziła Otylia Jędrzejczak przed którą dopiero były najwspanialsze sukcesy, dzięki którym na trwałe weszła do historii polskiego sportu. W 2004 roku w szkole zaszły poważne zmiany. Reforma szkolnictwa przekształciła licea i naukę rozpoczął pierwszy rocznik trzyletniego liceum. Rzecz sama w sobie mało znacząca ponieważ dotyczyło to wszystkich szkół średnich w kraju, ale  w   tym roku naukę w  pierwszej klasie liceum rozpoczęła Agnieszka Radwańska świetnie zapowiadająca się tenisistka, z którą wiązano wielkie nadzieje. Gdy trzy lata później zdawała maturę w 2007 roku, było to już wydarzenie medialne na skalę krajową a ona sama była liczącą się na świecie zawodniczką. Wielka kariera światowa  w sporcie tenisowym była dopiero przed nią. Dzisiaj w 2013 roku jako czwarta rakieta świata jest jedną z najlepiej rozpoznawanych gwiazd  kobiecego sportu na świecie. Otylia i Agnieszka to oczywiście najsławniejsze gwiazdy polskiego sportu i szkoła ma prawo być  z nich dumna, należy jednak pamiętać, że w szkole przez te lata uczyło się wielu młodych ludzi dla których  uprawianie sportu wyczynowego miało wielkie znaczenie i którzy przez te lata odnosili znaczące sukcesy. Liceum w którym od początku jego istnienia mistrzowską dyscypliną było pływanie wzbogaciło się o drugą mistrzowską dyscyplinę – kajakarstwo górskie. Otwarcie  nowoczesnego toru kajakowego na Wiśle, przyczyniło się do  napływu do szkoły wielu bardzo dobrych uczniów zawodników. Po ukończeniu szkoły kontynuują oni swoje zawodowe kariery  osiągając liczące się sukcesy na arenie międzynarodowej. W samym gimnazjum w okresie ostatnich dziesięciu lat bardzo prężnie działa sekcja unihokeja kierowana przez p. Artura Pyjosa.. Na szczególne uznanie zasługuje sekcja dziewcząt które w omawianym okresie kilkakrotnie zdobywały  zarówno jako seniorki i juniorki Mistrzostwo Polski, a także odnosiły sukcesy w zawodach międzynarodowych. W roku 2011/2012 sukcesów pozazdrościli im także chłopcy zdobywając I miejsce w Mistrzostwach I ligi unihokeja w kategorii seniorów.

U progu wielkiej międzynarodowej kariery stanęła wioślarka Katarzyna Wełna, która w trakcie zdawania matury wywalczyła brązowy medal na mistrzostwach Europy seniorów w Sewilli 2013.  Jej młodszy kolega  uczeń drugiej klasy Dominik Czaja  przegrał trzecie miejsce nie  o dziesiąte czy setne części sekundy ale o tysięczne. Obiecująco wygląda także przyszła sportowa kariera tegorocznej maturzystki Marleny Morton, która wywalczyła złoty medal na halowych mistrzostwach Polski w biegu na 60 metrów przez płotki. Liczące się sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej odnoszą nie tylko uczniowie  ostatniej klasy liceum czy nasi niedawni absolwenci. Wielkie nadzieje i oczekiwania wiążemy także z młodszymi. Uczennica trzeciej klasy gimnazjum, pływaczka Agatą Magner  uzyskała minimum  na Mistrzostwa świata seniorów w Stambule w 2012 r. W Olimpiadzie w Londynie   w ekipie pływaków była obecna  uczennica I klasy LO Diana Sokołowska. Te oraz inne wyniki naszych młodych uczniów zawodników napawają nadzieją że  podczas najbliższej olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 roku nie zabraknie na niej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, podobnie jak nie zabrakło ich na poprzednich olimpiadach a galeria naszych olimpijczyków będzie się nieustannie powiększać.

W samej szkole także zachodziły w tym okresie zmiany mające istotny wpływ na jej funkcjonowanie jako Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Piękny 25 metrowy basen generalnie przebudowany jeszcze w drugiej  połowie lat 90-tych przechodził poważne remonty i modernizacje, dzięki którym jest nadal nowoczesny i funkcjonalny. W ciągu tych dziesięciu lat  szkołę ukończyło wielu znakomitych pływaków, którzy choć nie odnieśli tak spektakularnych sukcesów światowych jak Otylia, ale byli i są liczącymi się postaciami w polskim a nawet europejskim pływaniu z wieloma sukcesami, które są także udziałem ich trenerów z panią trener Marią Jakóbik na czele. W ciągu tych dziesięciu lat zdobyli łącznie na Mistrzostwach Polski 567 medali w tym 129 w grupie seniorów i to tylko w startach indywidualnych na długim basenie. Kolejne 139 zdobyli w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży. Na wszystkich Mistrzostwach Europu Juniorów które odbywały się w latach 2004-2012 przeciętnie szkołę reprezentowało po czterech zawodników przywożąc za każdym razem złote lub srebrne medale. Już w tym roku ekipa złożona z zawodników gimnazjum i pierwsze klasy LO startując na Szkolnych Mistrzostwach Świata w Izraelu przywiozła dwa złote trzy srebrne i dwa brązowe medale. Dosłownie w ostatnich dniach ośmioro naszych uczniów z tej samej grupy wiekowej uzyskało minima na Mistrzostwa Europy Juniorów które odbędą się w pierwszej połowie lipca w Poznaniu a czworo, na odbywające się miesiąc później Mistrzostwa Świata Juniorów w Dubaju.  W ostatnich latach szkoła wzbogaciła się także o nowocześnie wyposażoną siłownię, a w 2011 roku o „Orlika” postawionego w miejscu dosyć archaicznych boisk .To ostatnie dzieło było jak gdyby zwieńczeniem pracy długoletniego dyrektora pana Wiesława Jałochy, który w 2012 roku odszedł na emeryturę. Obecnie dyrekcja szkoły stoi przed nowymi wyzwaniami, z których najbardziej spektakularnym jest niewątpliwie budowa nowej sali gimnastycznej , ale to już zadanie o którym mamy nadzieje napisać, że zostało spełnione przy okazji kolejnego jubileuszu.

Kraków 2013                                                                         Opracowanie Marek Florczyk

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status