Oferta pracy - 10-08-2021

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko

SPRZĄTAJĄCA/SPRZĄTAJĄCY

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba ZSOMS).

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: co najmniej podstawowe;

2.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
4. Dyspozycyjność,
5. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
6. Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

 1. Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

– sprzątanie i dezynfekcja okolic niecki basenowej, pryszniców i szatni,

– okresowe sprzątanie niecki basenowej wraz z wyposażeniem,- zamiatanie, mycie podłóg,
– odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
– mycie lamp, drzwi,
– mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
– mycie okien i ram,
– wynoszenie śmieci.

III. Warunki pracy i płacy:

 1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia.
 2. Wymiar czasu pracy −  pełny etat , praca w sobotę ( 2 soboty w miesiącu)
 3. Miejsce pracy – siedziba szkoły
 4. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Regulaminem  wynagradzania.

IV. Wymagane dokumenty:

1.podanie o pracę,
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
6.oświadczenie o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (w sekretariacie) , Kraków, ul. Grochowska 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątająca/y”, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsoms.eu

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  12  411 29 48

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem a szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
  c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
  d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO
  e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status